Teenused

 

Krediidipoliitika audit ja juurutamine

Kahjude ennetamine on kordades odavam ja lihtsam, kui tagajärgedega tegelemine ning selles osas pole ka krediitmüük erandlik. Koostöös kliendiga vaatame üle olemasoleva krediidipoliitika, anname omapoolsed soovitused krediidikahjude vähendamiseks, finantsriskide maandamiseks ja töötame välja edasise krediidihalduse tegevusplaani. Toimiv poliitika hõlmab krediidivõimekuse määramiseks ettevõtte eel- ja järelkontrolli, läbimõeldud lepingutingimusi ja kindlat strateegiat mittelaekumiste korral. 

Krediidikahjude ennetamine. Toimiva krediidipoliitika võtmeteguriks on ennetus ehk ettevõtete eel- ja järelkontroll – krediidikahjudest tulenevate finantsriskide maandamisel on samaväärse tähtsusega  ettevõtete krediidivõimekuse esmakordne hindamine ning edasine monitooring. Ennetustöö üks osa on nõuet analüüs ja krediidijärelevalve, et selgitada välja arve hilinemise põhjused, olgu selleks siis halb maksedistsipliin, tõsised majanduslikud raskused või on ettevõte hülgamine probleemidest vabanemiseks. 

Võlgnikega tegelemine. Suurimad vead, mida krediidijuhtimises tehakse, on liiga hiline reageerimine ja kaootiline tegevuskava. Kreedix´is analüüsitakse igal kuul üle 20 000 nõude ning raskemad viivitused esinevad umbes (rohkem kui 90 päeva) 20% ettevõtetel, ülejäänute puhul on tegemist viivitajatega, kes küll maksavad aga teevad seda hilinemisega. Kreedix tegeleb igapäevaselt maksedistsipliini juurutamisega ning seniste kogemuste põhjal soovitame kõrgendatud tähelepanu alla võtta ka süsteemsed viivitajad. 


 

Krediidihaldus

Nõuete analüüs

Kliendile saadetakse 24 tunni jooksul raporti vormis nõuete analüüsi tulemused debitoorses võlgnevuses olevate ettevõtete krediidi- ja finantstausta kohta, sealhulgas ka võlad teistele võlausaldajatele (maksetähtaeg, summa). Raport sisaldab debitoorsete klientide pankrotiriski, hinnangut maksekäitumisele ja majanduslikule aktiivsusele, krediidihinnangut ja soovitatavaid tegevusi. Nõuete analüüsiga tuvastatakse ettevõtete hülgamised, tahtlikud pankrotid ning võlglased, kes majandavad minimaalselt, kuid krediiti on saanud erinevatelt ettevõtetelt summa-summaarumina võrdlemisi suurelt, mistõttu nende rahavooline võime võetud kohustusi tasuda, on raskendatud. 

Kliendile (sh Inforegistri klient või EVUL-i liige): 0,1€/ettevõte
Mittekliendile: küsi pakkumist

Krediidijärelevalve

Maksetähtaja ületanud ettevõtetele tehakse Tellija nimel kõne ja tuletatakse meelde arve makstähtaja ületamise asjaolu. Selgitatakse võla viivituse põhjused ja küsitakse täpne raha laekumise kuupäev (sealjuures ka osaline). Tellijale saadetakse tehtud töö kohta raport, mis sisaldab viivitaja kommentaare, ajalugu, tausta- ja võlainfot ja rahavoo prognoosi. Kindla süsteemiga krediidijärelevalve on vähendanud  Kreedixi klientidel tähtaja ületanud arvete osakaalu kuni 80% . 

Kliendile (sh Inforegistri klient või EVUL-i liige): 1,9€/kontakt
Kreedixi klient: 2,5€/kontakt


Võlamenetlus

Kreedix OÜ võlamenetlustoimingute (inkasso) aluseks on intensiivne kontaktihoidmine võlglasega, kokkuleppe mittesaavutamise korral avalikustatakse võlglane internetikeskkonnas www.inforegister.ee. Inforegister.ee lehel on võlgadega seotud isikute ja ettevõtete info avalik ning kõigile kättesaadav. Võlgade avalikustamine veebilehel, mida külastab päevas üle 21 000 unikaalse kasutaja, tagab Kreedix OÜ tegevuse edu ning tänu ärivõrgustikele ja võlamärgistele oleme saanud laekumisi ka mahakantud nõuetelt. Võlgade sissenõudmisega seotud kulud tasub võlglane. 

Ketimeetod

Ettevõte makseraskuste põhjuseks on teinekord doominoefekt – võlglane on ise samaaegselt võlausaldaja ning ei saa maksta, kuna arved tema ettevõttele on laekumata. Ketimeetodit kasutades teeme kindlaks võlgnevuste algpõhjused ning töötame eesmärgiga saada keti kõikide osade nõuded tasutud.

Kohtulik võlgade sissenõudmine

Esindame klienti kohtuhagide ja maksekäsu avalduste esitamisel ning vajadusel kohtus. Teenuse hinnastus ja Tellija poolt Kreedixile volikirjaga antavate volituste maht lepitakse iga nõude osas eraldi omavahel kokku. Kohtutoiminguid viib läbi kas jurist või vandeadvokaat.

 

 


Muud lahendused ja teenused

Välisriikide raportid ja võlahaldus 

Abistame oma kliente rahvusvahelises võlahalduses ning taustakontrollis, kus meie pikaaegne koostööpartner on Coface (Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur). Ettevõte on asutatud Prantsusmaal ning 70. tegutsemisaasta jooksul omandanud rahvusvahelises võlahalduses turuliidri positsiooni. 

Raportite hinnakiri

Võlanõuete ost

Tellija võlanõuded (sealhulgas ka aegunud nõuded) analüüsitakse ja seejärel teeme kliendile hinnapakkumine võlanõuete ostuks. Hind: kokkuleppel, kuid mitte rohkem kuni 80% põhisummast. 

Eraisikute monitooring ja võlahaldus

Eraisikutega tegelemisel peame samuti kõige olulisemaks võlgade ennetust ning kliendile edastame 24 h jooksul eraisikute monitooringu raporti. Raportis on lisaks isiku kontaktidele ja äriseostele ka kohtulahendite ning võlgnevuste info. 

 

 

Estonian