Õigusalane teave

Euler Hermes Sverige Filial
Registrinumber: 516407-6233 

Kasutamistingimused

Kreedix platvorm on Kasutaja jaoks Interneti-põhine abivahend, mille eesmärk on hõlbustada teatud protseduuride läbiviimist. Euler Hermes ei ole vastutav Kreedixi platvormil saadaval olevate andmete ja informatsiooni täpsuse eest.

a) Tasud

Hetkel, Euler Hermes ei nõua Kasutajalt Kreedixi platvormi kasutamise eest mingit tasu. Juhul, kui Kasutaja on taotlenud teenuseid ja neid on osutatud Kreedixi platvormi kaudu, maksab Kasutaja tasu vastavalt Euler Hermesi Kindlustuspoliisile. Informatsiooni võimalike tasude kohta saab taotluse korral Eulen Hermesilt.
Eulen Hermes jätab endale õiguse kehtestada tasu Kreedixi platvormile juurdepääsu eest.

b) Siduvad suunised

Kasutaja annab nõusoleku Kasutaja antud informatsiooni jagamiseks Eulen Hermesi poolt teiste kompaniidega Eulen Hermes grupis, selleks informatsiooniks võib olla informatsioon Kasutaja ostjate kohta ja kõik muu informatsioon, mida Kasutaja on jaganud Kindlustuspoliisi osutamise jaoks. Kasutaja annab ka loa jagada seda informatsiooni kolmandate osapooltega, nagu teabeteenistused ja kindlustusfirmad, selle määrani, mida on vaja Kindlustuspoliisi osutamiseks Euler Hermesi poolt.
Juhul kui Kasutaja registreerib Kreedixi platvormil informatsiooni füüsilise isiku kohta, kinnitab Kasutaja, et järgib kõiki Andmekaitse õigusaktidest tulenevaid sätteid.

c) Konfidentsiaalsus

Kreedixi platvormi kaudu saadud andmeid ja informatsiooni käsitletakse konfidentsiaalsena, ja on mõeldud kasutamiseks ainult Kasutaja enda jaoks.

d) Euler Hermesi vastutuse piiramine

Euler Hermes ei ole vastutav kahjude eest, mis tulenevad kohalikest või välismaistest õigus- või haldusnormidest, kohalike või välismaiste valitsusagentuuride tegevusest, sõjategevusest, streikidest, blokaadidest, boikottidest, lukustustest, või teistest laadsetest sündmustest.

Mis puutub streikidesse, blokaadidesse, boikottidesse, lukustustesse või teistesse sarnastesse sündmustesse, siis see kehtib hoolimata asjaolust, kas Euler Hermes ise on nende töövaidluste objekt või algataja.
Euler Hermes ei ole vastutav kahjude eest, mis tulenevad viirustest või vigadest või defektidest Kreedixi platvormil.

Euler Hermes ei maksa kompensatsiooni kahjude eest, mis tulenevad teistest asjaoludest, juhul kui Euler Hermes või tema esindajad, kohaldatavatel juhtudel, on rakendanud mõistlikku hoolsust. Mitte mingil juhul ei ole Eulen Hermes vastutav kaudsete kahjude eest.

Lisaks, Eulen Hermes ei ole vastutav kahjude eest, mida kannab Kasutaja juhul kui Kasutajal ei ole võimalik saada juurdepääsu Kreedixi platvormile kasutamistingimuste kohaselt, Eulen Hermesi arvutisüsteemide hooldamise tõttu, teenuse osutamise katkestuste tõttu või teiste Eulen Hermesi arvutisüsteemide rikete tõttu, või telefoniühenduste tõttu Kindlustatava ja Eulen Hermesi vahel, mida osutavad teised teenuseosutajad, või muude samalaadsete põhjuste tõttu.

Eulen Hermes ei ole ka vastutav kahjude eest, mida kannab Kasutaja defektide tõttu Kasutaja enda arvutis ja sideseadmetes, tarkvaras või internetiühenduses.

e) Ligipääsu blokeerimine Kreedixi platvormile

Euler Hermesil on õigus blokeerida juurdepääs Kreedixi platvormile, koheselt, juhul kui turvasüsteemide defekti tõttu tekiks Eulen Hermesile või Kindlustatule kuuluvatele andmetele autoriseerimata ligipääs, või nende andmete kadu.

Euler Hermesil on õigus blokeerida Kasutaja juurdepääs Kreedixi platvormile, juhul kui Kasutaja ID ja salasõnaga pole kordagi sisse logitud kuue kuu jooksul.

f) Juurdepääsu piiramine Kreedixi platvormile

Euler Hermes säilitab õiguse muuta Kasutaja ligipääsuõigusi ilma ette teatamata, juhul kui Eulen Hermesil on alust arvata, et Kasutaja on eiranud, või kavatseb eirata, kasutamistingimuste sätteid, või muul moel käitub viisil, mis, Eulen Hermesi hinnangul, võivad kahjustada Eulen Hermesi või teist Kasutajat.

Veebilehe autoriõigused
Veebilehe toimetaja: Euler Hermes Sverige filial, Döbelnsgatan 24, 101 34 Stockholm, Sweden 
Veebilehe originaaldisain: Mobiento AB
Vastutav väljaandja: Dominique Spiranski
Veebihost: Amazon Web Services

See veebileht ja selle sisu, sh kõik informatsioon ja illustratsioonid, on kaitstud Prantsuse Intellektuaalomandi Seadusega. Eulen Hermesi ja tema tütarettevõtete poolt registreeritud kaubanimed, logod ja kaubamärgid on nende omand ja neid ei või kasutada ilma nende eelneva kirjaliku loata.
Selle veebilehe sisu võib ainult kopeerida, reprodutseerida või levitada isiklikuks otstarbeks, juhul kui eelnevalt pole saadud veebilehe toimetaja kirjalikku luba. Igasugune koopia, reproduktsioon ja levitamine peab selgelt ära märkima autori nime ja allika.

Vastutus

Mitte mingil juhul ei ole Euler Hermes või tema tütarettevõtted vastutavad mistahes kaudse kahju eest, nagu näiteks rahaline või kaubanduslik kahju, saamata jäänud tulu, äritegevuse katkemine, puudujääk kasumis, kahjum, või mistahes kohtumenetluste algatamine kolmanda osapoole poolt veebilehe Kasutaja vastu, mille aluseks on selle veebilehe või mistahes siin kuvatud informatsiooni kasutamine.

Lingid

Enne hüperlinkide loomist siia veebilehele või siit veebilehelt peab olema sõlmitud kirjalik leping selle veebilehe toimetajaga.

Viirused

Sa oled vastutav selle eest, et võtad kasutusele asjakohased meetmed oma andmete ja/või tarkvara rakenduste ja/või riistvara kaitsmiseks viiruste eest.

Andmekaitse

Euler Hermes, maailma esinumber krediidikindlustuses, aitab ettevõtetel kasvada nii nende koduturul kui rahvusvahelisel turul, kindlustades nende kaubandusnõuded. Üle saja aasta pikkuse kogemusega selles sektoris on Eulen Hermesi organisatsioon üheaegselt nii üleilmne kui ka kohalik, kindlustades samaväärse klienditeenindustaseme kõikjal maailmas, võlakirjadest ja garantiidest maksmata nõuete väljanõudmise ja halbade laenude hüvitamiseni. Need spetsiaalsed teenused vajavad põhjalikke teadmisi maailmamajandusest ja konkreetsetest ettevõtetest.
Meie käsutuses olevaid isikuandmeid kasutatakse ainult eesmärgiga võimaldamaks pakkuda oma teenuseid, ja avaldatakse ainult Euler Hermesi Grupi ettevõtetele ja meie partneritele.
Andmeid seoses Sinu kui indiviidi või indiviididega Sinu ettevõtte sees (’isikuandmed’) võime töödelda vastutava andmetöötlejatena eesmärgiga teha meie äritegevusi ja neid andmeid hoitakse kindlalt konfidentsiaalsena.
Me võime avaldada Sinu isikuandmeid kolmandatele osapooltele nagu näiteks kindlustajad, krediidikindlustajad, krediidiinfoagentuurid ja teised hoolikalt valitud osapooled, kes võivad Sinu andmeid töödelda vastutava andmetöötlejana, eesmärgiga läbi viia kindlustust, riskihindamist, krediidihaldust, ja teisi seotud tegevusi.
Me võime ka saada Sinu isikuandmeid sellistelt kolmandatelt osapooltelt. Sinu isikuandmeid võidakse töödelda Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) piires või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, aga alati ranges vastavuses õigusaktidega.
Meie või kolmandad osapooled võime Sinuga ühendust võtta seoses teiste toodete üksikasjadega kirjalikult, meilitsi, telefonitsi või muul moel. Edastades meile oma isikuandmed, annad Sa loa meiepoolseks nende andmete töötlemiseks kasutustingimustes kirjeldatud moel.
Sa peaksid pöörduma meilitsi aadressil hello@credable.se oma nime ja aadressiga, juhul kui:
• Sa ei ole nõus oma andmete töötlemisega moel, mis on kirjeldatud selles teatises;
• Sa ei soovi, et Sinuga võetakse ühendust turustamise eesmärgil; või
• Sa soovid andmeid kolmandatest osapooltest vastutavate andmetöötlejate kohta, kes võivad töödelda Sinu isikuandmeid.
Sul on ligipääsuõigus Sinu isikuandmetele, mida me Sinu kohta säilitame, ja Sul on õigus parandada neid andmeid, kui need on ebatäpsed või neid töödeldakse ebaõiglaselt. Kui Sa soovid neid õigusi kasutada, palun kirjuta meile oma sooviga. Et saada lisateavet oma õiguste kohta või definitsioonide kohta, mida selles teatises kasutatakse, palun vaata Rootsi Andmekaitseinspektsiooni (datainspektionen.se).

Proovi Kreedixit ja Sulle tasutakse. Iga kord.

Ebavajaliku riskita äri teha on lihtne. Kindlusta oma arved vähem kui kahe minutiga Kreedixi abil.

Võta tasuta pakkumine. Juba liitunud? Logi sisse.