Meie Kindlustuspoliisi tingimuste kokkuvõte

Lugege lepingutingimuste kohta täpsemalt allpool

Täida omapoolsed kohustused ja esita arve Osta kindlustus oma arvele kuni 15 päeva enne VÕI pärast arve väljastamist ja toimeta kohale oma tooted/osuta teenused.

Esita nõue

Kui klient ei tasu Sulle arvet, on viimane päev esitada nõuet 30 päeva pärast maksetähtaega. Pärast seda on Su kindlustus kehtetu.

Meie võtame üle

Kui Sa oled nõude esitanud, võtame me ühendust Sinu kliendiga ja alustame võlgade sissenõudmise protsessi. Sel moel saad Sina keskenduda sellele, milles oled pädevaim – oma ettevõttele.

Sulle tasutakse

Me maksame 95% arve väärtusest 30 päeva jooksul alates nõude esitamisest. Kui ära makstakse arve koguväärtus, maksame Sulle ülejäänud 5%.

Maksejõuetu klient

Kui Su klient muutub maksejõuetuks, esita kohe nõue. Sa saad oma raha tagasi 30 päeva jooksul.

1 Sinu Poliisi ulatus

1.1 Kindlustaja selle Poliisi raames on Euler Hermes Sverige filial registrinumbriga 516407-6233. Tumedas trükis terminid defineeritakse artiklis 11.

1.2 Vastavalt selle Poliisi kõikidele tingimustele, me hüvitame Sulle, juhul, kui Su Klient ei maksa, kahjumijuhtumi järgselt vaidlustamata Kindlustatud arve, mille kohta võeti Pakkumine, mis on Aktiveeritud.

1.3 Selle Poliisi raames kahjumijuhtum on, kui Klient ei maksa Sulle võlgu oldavat Kindlustatud arvet ja juhtub üks järgnevatest:

 1. Sinu Klient jätab oma Kohustused Täitmata; või
 2. Sinu Klient muutub Maksejõuetuks.

2 Sinu kindlustuskaitse haldamine

2.1 Selleks, et Sinu konkreetne arve oleks kaetud selle Poliisi kindlustuskaitsega, pead Sa olema saanud oma taotluse järgselt meiepoolse Pakkumise ja see pakkumine peab olema Sinu poolt AktiveeritudPakkumine määratleb maksimumsumma, mille piires Kindlustatud arve selle Poliisi raames on kaitstud Kliendi  toodete ja/või teenuste suhtes, mida on Tarnitud Kindlustuskaitse perioodi jooksul.

2.2 Meilt Pakkumist taotledes pead sa taotlusele lisama:

 1. Kliendi registrinumbri,
 2. Kindlustatava arve kogusumma ilma käibemaksuta, ja
 3. Maksimaalsed maksetingimused, mis Sinu arvele kehtivad.

Kui pole teisiti välja toodud Pakkumises, kehtib Kindlustuskaitse Aktiveerimise alusel, arvesse võttes, et Klient ei ole Maksejõuetu või kliendil ei ole Sulle maksmata arveid, mis on maksetähtaja ületanud Aktiveerimise hetkel. Igal juhul, Aktiveerimine, mis on tehtud sellistel asjaoludel, loetakse kehtetuks ja tühiseks ja me ei ole vastutavad Sinu ees seoses kõnesoleva arvega.

2.3 Selleks, et Sinu arve oleks kindlustatud selle Poliisiga, peab see olema välja antud Kindlustuskaitse Perioodi jooksul ja peab olema seotud Tarnitud toodete ja/või teenustega:

 1. Kindlustuskaitse Perioodi jooksul;
 2. krediiditingimustel, mis ei ole Kliendile soodsamad kui Maksimaalsed Maksetingimused; ja
 3. müügilepingu või Tarnelepingu alusel Sinu Kliendiga, mis on kirjalikult tõendatav.

3 Kahjumi vähendamine

3.1 Selleks, et Sinu arve oleks Kindlustatud Arve selle Poliisi raames, pead Sa:

 1. võtma kasutusele mõistlikud abinõud ja ettevaatlikkuse ja rakendama kõik teostatavad abinõud, et vältida või minimeerida kahjumit selle Poliisi raames; ja
 2. kui Su Klient muutub Maksejõuetuks, võtma kasutusele kõik vajalikud abinõud, et püüda tagasi nõuda Kindlustatud Arve summa ja tagada omandiõiguse säilitamise õigus.

4 Nõude esitamine

4.1 Et selle Poliisi raames nõuet esitada, pead Sa meile esitama nõude koos Kindlustatud Arve koopiaga ja kõikide teiste arvetega, mis on täitmata ja Sulle maksmata sama Kliendi poolt (sõltumata asjaolust, kas need arved on Kindlustatud Arve või mitte) ja kõik asjassepuutuvad täiendavad dokumendid, 30 päeva jooksul alates Kohustuste Täitmatajätmisest või kinnitatud Maksejõuetuse juhtumi toimumisest.

4.2 Samal ajal, kui Sa esitad meile nõude kooskõlas artikliga 4.1, annad sa meile üle kõik oma õigused seoses Kindlustatud Arvega selle Kliendi suhtes, sealhulgas, aga mitte ainult, meie õiguse võlg sisse nõuda Euler Hermes Collections’ kaudu.

4.3 Sa pead jääma ainuvastutajaks Kindlustatud Arve kõikide osade eest, mis ei ole kaetud selle Poliisi raames. Sellised osad ei või mitte mingil juhul olla määratud tervenisti või osaliselt kolmandale osapoolele või osapoolele, kelle kindlustajaks on mõni teine ettevõte.

4.4 Me jätame endale õiguse taotleda täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente iga eraldiseisva nõudejuhtumi kohta.

5 Hüvitise arvutamine, Hüvitise maksmine ja Tagasimaksete määramine

5.1 Kõiki makseid, mida Klient saab enne Sinu nõude esitamise kuupäeva, kasutatakse koguvõla, mis Kliendil on Sinu suhtes (selle Poliisi raames kindlustatud või mitte), vähendamiseks, määratuna esmajärjekorras Sinu kõige vanematele arvetele, kuni Su kõige hilisemate arveteni. Kahtluste vältimiseks, kõiki makseid, mida Klient saab pärast Sinu nõude esitamise kuupäeva, käsitletakse Tagasimaksetena.

5.2 Et hinnata Sulle makstava hüvitise summat selle Poliisi raames, me arvutame:

 1. Kindlustatud Arve, mis Su nõudega esitati, sealhulgas vajaduse korral transport, pakkimiskulud ja kindlustuskulud, mille kuluarved esitati Kliendile selsamal originaalarvel, millel esitati Tarnitud tooted/teenused (välja arvatud käibemaks ja teised sarnased maksud); ja
 2. Millest me lahutame vajaduse korral:
 3. Kõik kehtivad maksed, mis on saadud kooskõlas artikliga 5.1
 4. Tagasinõudmised, mis on saadud pärast seda kuupäeva, millal Sa oled esitanud nõude, ja enne hüvitise väljamaksmist, ja
 5. Kõik saldeerimisõigused, allahindlused või sarnased, mis Kliendil võivad olla Sinu suhtes, mida pole rakendatud.

5.3 Seejärel me kohaldame Kindlustatud Protsenti ülaltoodud arvutuse tulemusele.

5.4 Igal juhul, maksimaalne hüvitis on Kindlustuskaitse summa, millele oleme viidanud Aktiveeritud Pakkumises sellele Kliendile.

5.5 Tingimusel, et Sa oled täitnud kõik selle Poliisi tingimused, me maksame Sulle Sinu hüvitise summa 30. päeval jooksul nõude esitamisest.

Makse tehakse SEK valuutas. Juhul, kui me peame konverteerima mõnda muud valuutat SEK-ideks, me kasutame Rootsi Keskpanga selle kuu, milles tooted ja/või teenused Tarniti, keskmist määra.

5.6 Kõik Tagasimaksed, mis tehakse pärast nõude hüvitamist, määratakse esmajärjekorras Kliendi selle võla katteks, mille meie hüvitasime ja peetakse meie poolt täies mahus kinni, kuni see summa on täies mahus tagasi makstud. Kõik Tagasimaksed, välja arvatud artiklis 7.3 välja toodud tasud, üle selle summa makstakse seejärel Sulle välja.

6 Erandid

6.1 Selle Poliisiga ei kaitsta kahjumi eest, kus

 1. Tarniti Kliendile, kes oli Maksejõuetu Tarne hetkel (hoolimata asjaolust, kas ametlik maksejõuetusmenetlus oli algatatud või mitte);
 2. Tarniti Kliendile, kui mõni arve makse Sulle oli maksetähtaja ületanud Tarne hetkel;
 3. Kindlustatud Arve on Vaidluse objektiks, kuni ajani, mil see Vaidlus lõppeb;
 4. Tarne on Kliendile, kellega Sa oled seotud läbi korporatiivse omandisuhte, mõju või kontrolli, või eraisikutele või valitsusorganisatsioonidele;
 5. Need kahjumid on tingitud käibemaksust ja teistest maksudest, valuutakursside vahest või valuutavahetuse riskist, intressist või kahjuhüvitisest;
 6. Need kahjumid on tingitud valitsuse tegevustest, sõjast, looduskatastroofidest, tuumakatastroofidest, petturlusest Sinu või Sinu agentide või allhanketööliste poolt;
 7. Tarned rikuvad kehtivaid seadusi või määrusi (kaasa arvatud rahvusvahelise seadusega tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni kehtestatud majandus- või kaubandussanktsioonide seadus või määrused) ja pole saadud kõiki vajalikke litsentse, heakskiite või lubasid;
 8. Tarne on seotud finantsteenustega ja/või kaupadega nagu näiteks väärtpaberid, võlakirjad, lepingud ja muud samalaadsed.

7 Tasud ja lõivud

7.1 Enne iga Pakkumise Aktiveerimist pead Sa maksma meile tasu, mis on sätestatud Pakkumises. Kuni selle hetkeni, kui kõik asjassepuutuva Pakkumisega seotud summad on täies mahus makstud, puudub kindlustuskaitse selle Poliisi raames.

7.2. Halduskuluhüvitis määraga 25% tasust on arvatud tasu sisse. Kindlustusmaks lisatakse tasule vastavuses kohaldatavate maksuseadustega.

7.3 Lisaks ülaltoodud tasule ja hüvitistele on meil õigus kinni pidada hüvitisi ja intresse seoses meie võla sissenõude teenusega.

8 Poliisi lõpetamine ja Vastutuse piiramine

8.1 Kui Sa lõpetad või peatad äritegevuse või muutud Maksejõuetuks, siis see Poliis peatub 14 päeva jooksul alates hetkest, kui me oleme Sind sellest kirjalikult teavitanud.

8.2 Kui Sa allkirjastad selle Poliisi, alustame me koheselt oma Kliendi Identifitseerimise Protsessi (KYC). Kui see osutub negatiivseks, on meil õigus Poliis lõpetada ja Sinu kindlustuskaitse muutub tühiseks alates Poliisi allkirjastamise hetkest.

8.3 Meil on õigus vähendada hüvitise summat või täies mahus tagasi lükata nõue, kui Sa ei täida oma kohustusi või tahtlikult või hooletusest rikud selles Poliisis sätestatud tingimusi. See kehtib ka juhul, kui Poliis ei ole tühistatud. Me ei kasuta õigust keelduda hüvitamisest, kui on võimalik tõestada, et lepingu rikkumine ei olnud tingitud Sinu poolsest tahtlikust või hooletust tegutsemisest või tegevusetusest.

8.4 Juhul, kui me tühistame Poliisi Sinu poolse olulise lepingu rikkumise tõttu, ei kehti kindlustuskaitse pärast tühistamist Tarnitud toodetele või osutatud teenustele.

8.5 Kui Sa esitad väära nõude või pettuse teel nõude, on meil õigus Poliis koheselt lõpetada. Kõik nõuded, mis on esitatud või plaanis esitada, mida me pole veel välja maksnud, kaotavad õiguse ja Sa oled kohustatud kohe tagasi maksma kõik summad, mida me oleme eelnevalt Poliisi raames Sulle maksnud. Sul puudub õigus tasu või muude maksete, mida Sa oled Poliisi raames maksnud, tagasimaksele.

8.6 Mõlemal osapoolel on igal hetkel õigus Poliis lõpetada, mis jõustub 30 päeva pärast.

9 Muud tingimused

9.1 Poliis ja täpsemalt Pakkumine ja Kindlustuskaitse on rangelt konfidentsiaalsed.

Mitte mingil juhul ei tohi neid avalikustada autoriseerimata kolmandale osapoolele.

9.2 Me jätame endale õiguse teha Poliisi parandusi, sealhulgas üldtingimustesse, mida me vajalikuks peame. Kõik muudatused muutuvad kehtivaks kohe pärast meiepoolset teavitust tulevastel Pakkumiste Aktiveerimisel.

10 Kohaldatavad seadused ja jurisdiktsioon

10.1 Seda Poliisi tõlgendatakse kooskõlas Rootsi seadustega, ja osapoolte vahelist suhtlust reguleerib Rootsi seadus.

10.2 Kõik vaidlused, mis tulenevad sellest Poliisist või seoses selle Poliisiga, lahendatakse Rootsi kohtu poolt, kusjuures esimese kohtuastme kohtuks on Stockholmi Ringkonnakohus.

11 Definitsioonid

Aktiveerimine, Aktiveeritud, Aktiveerimisel tähendab kindlustuskaitse algust seoses meie Pakkumisega, vastavalt Poliisi tingimustele.

Kindlustuskaitse tähendab maksimaalne Pakkumises nimetatud Kliendi Kindlustatud Arve väärtus, mis on kindlustatud Kindlustuskaitse Perioodil selle Poliisi raames pärast Aktiveerimist.

Klient, Kliendi tähendab juriidilist isikut, kellele Sa oled seaduslikult Tarninud tooteid ja/või teenuseid ja oled nende kohta arve esitanud.

Vaidlus tähendab iga lahendamata lahkarvamust Sinu ja Kliendi vahel seoses ükskõik milliste Sinu-poolsete või nende-poolsete kohustustega, mille tulemusel Klient keeldub maksmast kogu või osa Kindlustatud Arvest. Vaidlus lõppeb, kui Kliendi vastutus Kindlustatud Arve kogusumma osas on kehtestatud kirjaliku kokkuleppega või lõplikult siduva kohtuotsuse või vahekohtuotsusega.

Maksejõuetus ja Maksejõuetu tähendab, et

 1. Sinu Kliendile on määratud likvideerija või teine samalaadne ametnik; või
 2. Võlgade ümberstruktureerimise lepe on heaks kiidetud ja siduv Sinu Kliendi ja kõikide tema võlausaldajate jaoks; või
 3. Ülaltoodutega samasugused asjaolud

(Artiklis 8.1 viide selles definitsioonis Kliendile tõlgendatakse kui viidet Sinule).

Kindlustatud Arve tähendab arvet, mille Sa oled seaduslikult esitanud Kliendile seoses sellele Kliendile Tarnitud toodete ja/või teenustega, vastavuses artikliga 2.1 ja kõikide teiste Poliisi tingimustega.

Kindlustatud Protsent tähendab protsenti 95%st, mida rakendatakse artiklis 5.2 välja toodud arvutatud summale.

Kliendi Identifitseerimise Protsess (Know Your Customer) on meie asutusesisene Kliendi Identifitseerimise Protsess, mille me algatame kohe, kui Sa Poliisi allkirjastad.

Maksimaalsed Maksetingimused on kõige soodsamad tingimused, mis on Pakkumises välja toodud, mida Sa võid Kliendile pakkuda, selleks et kõne all olev arve kvalifitseeruks Kindlustatud Arveks.

Kindlustuskaitse Periood on maksimaalselt 30 päeva pikkune periood, mille jooksul peab toimuma Sinu-poolne Kliendile toodete ja/või teenuste Tarnimine ja nende eest arve esitamine. Kindlustuskaitse Periood algab 15 päeva enne Pakkumise Aktiveerimist ja lõppeb 15 päeva pärast Pakkumise Aktiveerimist.

Poliis tähendab käesolevaid Üldtingimusi koos Sinu poolt võetud Pakkumistega, mille Sa oled Aktiveerinud.

Tagasimakse tähendab ükskõik millist:

 1. Kliendilt või Kliendi nimel tegutsevalt isikult saadud makset; või
 2. Kliendi maksejõuetusmenetlusega hõlmatud vara pealt saadud või saada olevad dividendid; või
 3. Realiseeritud hüvitised, tagatised või muud väärtpaberid; või
 4. Tagasinõutud kaubad; või
 5. Vastuhagid või maha-arvestamised, mida kohaldatakse või saab kohaldada; või
 6. Muud maksed või võimalikud nõudeõigused Kliendi suhtes või kolmanda osapoole suhtes.

Kohustuste Täitmatajätmine toimub esimesel kuupäeval, millal Kindlustatud Arve maksmine Kliendi poolt on hilinenud.

Tarnitud, Tarniti ja Tarne tähendab:

 1. Kaubad on üle antud esimesele sõltumatule vedajale transpordiks kohta, kus Klient on kohustatud need vastu võtma; või
 2. Juhul kui ei ole sõltumatut vedajat, on kaubad tarnitud Kliendile või kolmandale isikule, kes on nõustunud neid Kliendi jaoks valdama; või
 3. Teenused on osutatud vastavalt kokkuleppele.

Pakkumine, Pakkumise tähendab meiepoolne vastus Sinu kindlustustaotlusele. See näitab Kindlustuskaitse summa (kaasa arvatud null), mis on saadaval Kindlustatud Arve jaoks konkreetse Kliendi suhtes Kindlustuskaitse Perioodi jooksul, koos fikseeritud tasuga meie Kindlustuskaitse eest ja muud punktid, mis võivad kohalduda ja olla seotud nende Üldtingimustega.